Integritetspolicy

Micael Grenholm (enskild firma, även kallad “firman” nedan) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. När du lämnar dina uppgifter är Micael Grenholm ansvarig för att de hanteras på ett sätt som följer den rådande lagstiftningen i Sverige som finns för att skydda dig. Därför finns denna policy där du kan läsa och förstå hur firman samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller alla personuppgifter som hanteras inom firman.

Micael Grenholm är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som sker inom firman och är därmed ansvarig för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift? Vad är behandling av personuppgift?

Det som räknas till personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan härledas till en enskild individ. T.ex. Namn, Adress, Epost, Telefonnummer, Bilder, IP-nummer mm. Behandling av personuppgifter är allt som händer med dessa uppgifter inom firman.

När behandlar Micael Grenholm dina personuppgifter?

När du köper böcker, artiklar eller föreläsningar av Micael Grenholm, ger en gåva eller anmäler intresse av att få uppdateringar via nyhetsbrev behöver Micael Grenholm samla in och behandla personuppgifter om dig. I vissa fall samlar Micael Grenholm även in och uppdaterar dina uppgifter via tredje parts tjänster, t.ex. om du ger spontana gåvor via Bankgiro eller Swish.

Varför behandlar Micael Grenholm dina personuppgifter?

Dina uppgifter används för att Micael Grenholm ska kunna informera dig om arbetet via nyhetsbrev och utskick, skicka tackbrev om du ger gåva/gåvor, eller för att kunna fullgöra firmans förpliktelser mot dig som kund, som genomförande av köp, betalning och leverans. Uppgifterna kan även utgöra underlag för statistik.

Vilken laglig grund har Micael Grenholm till att behandla dina personuppgifter, hur länge sker behandlingen och vilka uppgifter har Micael Grenholm?

Dina personuppgifter sparas enbart så länge som det finns ett behov av att spara dem. Micael Grenholm lagrar dina uppgifter olika länge beroende på vad orsaken till att dina uppgifter finns hos firman är. Nedan listas hur länge de lagras för olika kategorier av ändamål som uppgifterna finns för. Dessutom anges vilken laglig grund som uppgifterna lagras på för varje kategori och vilka uppgifter firman har.

Ändamål Lagringstid Laglig rätt till lagring Personuppgifter
Nyhetsbrevsmottagare 3 år och därefter uppdaterar vi samtycket om du vill vara kvar. Avtal Namn, Mail, eventuellt Telefonnummer.
Kund 1 år efter senaste köp Fullföljande av avtal om köp. De uppgifter som finns i bokföringen lagras pga Bokföringslagen även efter att avtalstiden löpt ut. Namn, Adress, Telefonnummer, Mail, Betalningsuppgift
Gåvogivare (spontana gåvor via Bankgiro/Swish) 2 år efter senaste gåva för att skicka tackbrev. Uppgifter finns kvar i bokföringen minst 7 år efter avslutat bokföringsår. Intresseavvägning Namn, adress/telefonnummer

 

Vem lämnar Micael Grenholm ut personuppgifter till?

Micael Grenholm kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som till exempel betaltjänster, lagringstjänster och kommunikationstjänster. De personuppgifter som lämnas ut till tredje part får inte användas för andra ändamål än firmans syften med personuppgifterna. Firman säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Firman lagrar dina personuppgifter via leverantör inom EU/EES i den största möjliga utsträckning och väljer leverantörer som inte kommer använda dina personuppgifter för egna ändamål. Om några personuppgifter behöver överföras till land utanför EU/EES kommer firman vidta åtgärder för att dina personuppgifter är skyddade och även vidta åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra dina personuppgifter. Detta kan ske om någon leverantör befinner sig i land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har jag som lämnar ut uppgifter?

Micael Grenholm ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning. På din begäran eller eget initiativ kommer firman att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt till:

  • Tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter som behandlas per kalenderår utan kostnad. Du behöver då skriftligt begära ett registerutdrag.
  • Rättelse av dina personuppgifter. När du meddelar oss om rättelse av uppgifter kommer vi så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokföringen. I de fall där det kan ske avslutas behandlingen av dem så snart det är möjligt enligt lagstiftningen. I vissa fall är inte en radering rimlig när det gäller bilder och videoklipp. I dessa fall sker en dialog mellan dig och Micael Grenholm om orsak till radering och rimlighet för firman att kunna radera.
  • Dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid rättelse eller radering kommer firman att underrätta de leverantörer som uppgifterna lämnats ut till enligt punkten 6 om hur firman lämnar ut uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med stöd av en intresseavvägning. Vid en sådan invändan kommer Micael Grenholms behandling av uppgifterna upphöra omedelbart när invändningen kommer till vår kännedom.

Du har rätt att lämna klagomål för behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen om du anser att firman inte uppfyller lagliga krav, den här integritetspolicyn eller på annat sätt missköter sin behandling.

Ändring av integritetspolicy

Micael Grenholm har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid större ändringar kommer Micael Grenholm med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med firman innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Det gör du genom att kontakta Micael Grenholm skriftligen.

Cookies

På Webbplatsen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på Webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av Webbplatsen genom att minska tidsåtgången.

Genom att godkänna denna integritetspolicy och använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter, åsikter om behandlingen eller om du vill begära ett registerutdrag. Du hittar Micael Grenholms kontaktinformation här.